Mănăstirea Bistrița1 Mănăstirea Brâncoveni2 Mănăstirea Căluiu3
Legislatie

Legislaţie în vigoare referitoare la protejarea patrimoniului cultural naţional şi la importanţa derulării de activităţi care să ducă la diminuarea gradului de deteriorare a patrimoniului cultural;

1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în anul 2008.
• Legea nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.
• Ordonanța de Urgență nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

2. Ordonanța de Guvern nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național.

3. Ordonanța de Guvern nr. 43 din 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.
• Legea nr. 378/2001 pentru aprobarea O.G. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.
• Legea nr. 258 din 23.06.2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.

4. Legea nr. 150 din 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta în data de 16 ianuarie 1992.

5. Ordonanța de Guvern nr. 43 din 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu completările ulterioare, aduse prin Legea 258/2006 și Ordonanta nr. 13 din 31 ianuarie 2007.

6. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice.

7. Legea nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 695/01.11.2001.

8. Hotărârea Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decat statul, municipiul, orașul sau comuna, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 905/18.12. 2003.

9. Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2220/19.04.2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare și înscrierea în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice publicat în Monitorul Oficial al României nr. 799/2007.

10. Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 646 bis/16.07.2004.

11. Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.

12. Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2436/08.07.2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial.

13. Legea nr. 410 din 29.12.2005 privind acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris în data de 17 octombrie 2003.

14. Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2678/24.11.2010 pentru modificarea Anexei nr. 2, parte integrantă a Ordinului nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

15. Legea nr. 157/1997, privind ratificarea Convenției pentru protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 03.10.1985 și semnată de România la 22.06.1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 274/13.10.1997.

16. Legea nr. 6/09.01.2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial.

17. Legea nr. 79/1993 pentru aderarea României la Convenția asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată de Conferința Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la Paris la 14 noiembrie 1970.

18. Norma metodologică din 2004 privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.

19. Norma din 2003 privind comerțul cu bunuri culturale.

20. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale.


NORME COMUNITARE


1. Regulamentul (CEE) nr. 752/93 privind dispozițiile de aplicare a regulamentului (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale.

2. Regulamentul (CE) nr. 116/2009 privind exportul bunurilor culturale.

EGLEMENTARI PRIVIND FINANTAREA PROGRAMELOR/PROIECTELOR CULTURALE


1. Ordonanța nr. 79 din 27 august 1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural National.

2. Hotărârea nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru înființarea Consiliului Fondului Cultural Național și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Fondului Cultural Național și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Fondului Cultural Național.

3. Ordonanța nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare.

4. Legea nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale.

5. Ordonanța nr. 51/11.08.1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale.